Set Default Page Add to Favorites Send This Page to FriendReadyPlanet.com
dot
dot
Retreat Booking
dot
bulletBooking for a retreat (English-Program)
bulletสมัครร่วมภาวนาสมาธิ
dot
สมัครร่วมภาวนา
dot
bullet"หาสุขได้จากทุกข์"
bullet"สุดสัปดาห์ตามหาอริยทรัพย์"
dot
รูปภาพ - Photo
dot
bulletรูปภาพจากทีปภาวัน Photoes of Dipabhavan
bulletรูปเพิ่มเติมจาก blog Dipabhavan
dot
เว็บไซต์แนะนำ
dot
bulletเสถียรธรรมสถาน
bulletเสถียรธรรมสถาน (เดิม)
bulletรายละเอียดอื่นๆ blog Dipabhavan
dot
ขอเชิญส่ง email address ของท่านมายังทีปภาวัน เพื่อขอรับข่าวสาร

dot
ภาวนา "หาสุขได้จากทุกข์"

 

หลักสูตรอบรม

 

        ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ธรรมะระดับหัวใจของพระพุทธศาสนา  คือเรื่องทุกข์และดับทุกข์,  เรื่อง อริยสัจจ์สี่ และเรื่องปฏิจจสมุปบาท  และปฏิบัติอานาปานสติ  ภาวนา  เป็นหลักสำคัญ

 

คำว่า  ภาวนา  นั้นแปลว่า การอบรมคุณธรรม,  ภาวนามี ๔ อย่าง คือ

 

๑.      กายภาวนา  อบรมร่างกายให้เข้มแข็งอดทน  อบรมร่างกายให้มีประโยชน์  เช่นการอบรมเรื่องการกินอยู่  บริหารร่างกาย  เสียสละเรี่ยวแรงให้เป็นประโยชน์เป็นต้น

 

๒.     สีลภาวนา  อบรมศีล  ผู้เข้าอบรมที่ทีปภาวันธรรมสถาน  จะต้องเป็นผู้ที่มีศีลอย่างน้อยก็ศีลห้าคือ

๑.      ไม่ประทุษร้ายชีวิต

๒.     ไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่น

๓.     ไม่ประทุษร้ายของรักของผู้อื่น

๔.     ไม่ประทุษร้ายความเป็นธรรมของผู้อื่น ด้วยการพูดไม่จริงของเรา

๕.     ไม่ประทุษร้านสติสัมปชัญญะของตัวเอง ด้วยการเสพของมึนเมาทุกชนิด

 

๓.     จิตตภาวนา  หรือ สมถะภาวนา  คือการอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิอันได้แก่จิตบริสุทธิ์  จิตตั้งมั่น  จิตอ่อนโยน  ควรแก่การงาน  ที่ทีปภาวันธรรม-สถาน  เราเน้นเรื่องนี้มาก  เพราะสมาธิเป็นความสุขสงบ  ลดความเครียดเป็นหนทางแห่งสำเร็จ  ในสิ่งที่ตนปรารถนา

 

๔.     ปัญญาภาวนา  หรือ วิปัสสนาภาวนา  คือการอบรมจิตให้เกิดปัญญา มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่มันเป็นจริง  ถ้าปฏิบัติได้ผลจะทำให้หมดทุกข์ หมดปัญหา  มีชีวิตเย็นเป็นประโยชน์

 

วันเวลาอบรม 

วันที่  ๑๒-๑๗ ของทุกเดือน

 

ระเบียบของผู้เข้าอบรม

๑.      ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมพร้อมเรื่องหน้าที่การงาน  เพื่อไม่ต้องกังวลในระหว่าอบรม

๒.     ในระหว่างอบรมต้องงดการติดต่อกับบุคคลทั้งภายนอก และภายใน งดใช้โทรศัพท์มือถือ  มุ่งฝึกสติสัมปชัญญะตลอดเวลา ตามหลักสูตรการอบรม

๓.      การแต่งตัวต้องสุภาพเรียบร้อย  ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น

๔.      ต้องเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ไฟฉาย  สบู่  ยาสีฟัน  เสื้อแขนยาวสำหรับอากาศเย็นในช่วงเช้าๆ กระดาษชำระ ผ้าขาวม้า หรือผ้าถุงสำหรับเปลี่ยนเวลาอาบน้ำ

๕.      ต้องเข้าร่วมปฏิบัติทุกรายการ  ตามตารางอบรม

๖.      ผู้ปฏิบัติต้องมีศีลห้า หรือศีลแปด เป็นพื้นฐานในการอบรม

๗.     อาหารที่นี่ใช้มังสะวิรัติ  รับประทานเพียง ๒ มื้อ  มื้อเช้า ๐๗.๓๐ น.  มื้อเที่ยง ๑๑.๓๐ น.  ตอนเย็นทานน้ำปานะ

 

 

มองตัวเองบ้าง

เห็นเขามี   เลวบ้าง   ช่างหัวเขา

มองตัวเรา   มีเลวบ้าง   อย่างเขาไหม?

จะนินทา   ฤษยา   เขาทำไม

รีบแก้ไข   ชั่วของเรา   ให้เบาบาง

                          

มองเขาชั่ว   มันมาชั่ว   ที่ตัวเรา

ชั่วของเขา   เพิ่มให้เรา   ไม่รู้สร่าง

มองแต่ดี,   ชั่วของเรา   ค่อยเพลาจาง

เพราะอางขนาง   ที่เขามี   ดีกว่าเรา ฯ

      

ถ้ามองดี   ของตัว   ต้องระวัง

มักจะพลั่ง   เกินงาม   ด้วยความเขลา -

ให้ตัวดี   จนเกินดี,   มีแต่   เงา :

เอาจริงเข้า   ก็เปล่า  :  เราหมดดี ฯ             

 

                                      พุทธทาสภิกขุ

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
หาสุข ได้จากทุกข์